2 beyazıt 457

Sultan 2 Beyazıt Kimdir?

Nitekim bütün bu gayr-i müsâid şartlara rağmen, O’nun zamanında parlak zaferler de kazanılmıştır. Bunlardan biri olan “Abdina” (Kırbova) zaferi, dâsitânî bir muzafferiyettir. Bu durumda, Cem’i kullanmak sûreti ile Osmanlılar’a karşı bir haçlı seferi açamayacağını anlayan Papa İnnocent-VIII, O’na Hıristiyanlık teklifinde bulundu. Bundan sonra Cem Sultan, şövalyelerin üstâd-ı âzamı Pierre d’Aubusson’un nâzik bir dille dâvetine aldanarak Rodos’a gitti. Karşılıklı imzâlanan anlaşmaya göre Cem, istediği zaman adadan ayrılabilecekti. Lâkin Rodos şövalyeleri, sözlerinde durmadılar ve O’na bir nevî esir muâmelesi yaptılar. Gövdem ikiye bölünür, ümmet toprağı bölünmez! Bu form aracılığıyla, sadece OSMANLILAR//8-mali-yapi maddesi ile alakalı mesajların iletilmesi rica olunur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin elektronik sürümü hakkındaki diğer hususların ise İletişim Formu aracılığıyla iletilmesi rica olunur. Karamanoğulları’na bağlı bir Türkmen oymağı ve bu oymağın başında bulunan ailenin adı. İstanbul’da Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan selâtin camii ile ek binaları.

3 Ağustos 1511’de Uğraş Deresi bölgesinde babasıyla savaşan Şehzade Selim yenilgiye uğradı. Devlet erkanı Şehzade Ahmet’in başa geçmesi istese de Yeniçeriler Şehzade Selim’i desteklemekteydi. Bayezid, 19 Nisan 1512’de Trabzon Valisi Şehzade Selim’e tahtı bıraktı. Bu olaydan sonra bir ay kadar yaşayan II. Bayezid, 26 Mayıs 1512’de Dimetoka’daki sarayına giderken rahatsızlanarak vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Beyazıt’daki türbesine defnedildi. II. Bayezid’in son yılları oğullarının mücadelesi ile geçti. Sekiz oğlundan Ahmet, Korkut ve Selim dışındakiler babalarının sağlığında ölmüşlerdi. Hayatta olanların en büyüğü Ahmet, ikincisi Korkut, en küçüğü ise Selim’di. Ahmet Amasya’da, Korkut Manisa’da, Selim ise Trabzon’da vali olarak bulunuyorlardı.

Ayrıca Uygur alfabesi ve Çağatay lehçesi de bildiği dillerdendi. 27 yıl boyunca babasının yaşamı süresince Amasya’da hayatını geçirdi. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet vefat ettikten sonra Yeniçeriler 2. Bundan ötürü Cem Sultan’a karşı idiler. Babasının vefat ettiğini öğrendikten sonra 2. Hemen tahtı oğlundan teslim alarak devletin yeni padişahı oldu. Osmanlılar, Venedik’e karşı savaşırken Karamanoğlu Mustafa Bey, Karamanoğulları’nın tarihteki son ayaklanmasını çıkardı. Akkoyunlular’ın misafiri olarak Tebriz’de büyüyen Mustafa Bey 1500 yılında II. Burada etrafına topladığı Türkmenlerle Karaman’ı kuşattı.

Beyazıt

Böylece 6 yıl boyunca birkaç kez ele geçirdiği halde Çukurova’yı elde edemeyen Osmanlı Devleti 1491 yılında Memlüklülerle barış imzaladı. Bayezid kardeşi Cem Sultan’ın kızı ile yeni Memlük sultanı Sultan Nasır Muhammed’i evlendirmek suretiyle barışı güçlendirdi. Ancak bu savaş sonucu yıllardır dost, dindaş ve soydaş olarak barış içinde yaşamış bu iki ülke arasında bir çatışma süreci başlamıştı. Bayezid, birinci sefer-i hümayunundan bir yıl sonra tekrar sefere çıktı. Boğdan üzerine giden Sultan Bayezid, babasının aynı ülkeye yapmış olduğu seferden 8 yıl sonra tekrar Boğdan’a sefere çıkmış oluyordu. Eflak Voyvodasının da 20 bin askerle Osmanlılar’ın tarafında katıldığı bu seferin sonunda Osmanlı Devleti bütün hedeflerine ulaştı ve Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Ayrıca Kırım’a karadan bağlantı sağlandı. II. Bayezid Filibe’de avlanırken (Hünernâme)Cem Sultan Olayı ve bu olay sebebiyle Avrupalıların İstanbul’u geri alma ümitleri yeniden gündeme gelince II. Bayezid çok dikkatli ve barışçı bir dış siyaset takip etmek mecburiyetinde kaldı.

Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlüklere sığınmıştır. Şövalyeler Cem’i Papaya teslim etmişler, ardından Fransa’ya sevk edilen Cem burada ölmüştür. (laldı Sultan pek bilinen tarafı yoktur, Yavuz Selim tahta çıktiğında kendisine tebrik yazmıştır. Sultan hanım ölünce padişah çocuklarına maaş bağlamıştır. Şirin Hatun; bu hatunun baba ismi Abdullah olup, şehza-deside, Abdullah idi. Oğlu şehzade Abdullah’ın öiümü üzeri­ne, Bursa’ya gelen Şirinhatun burada ve Mihaliç de birer mektep yaptırdığı gibi Trabzonda da bir mescid yaptırmıştır. Bu olay Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta geçmesinde doğrudan rol oynadıkları ilk gelişmedir. 3) İsyanların yoğunlaşması üzerine Trabzon Sancakbeyi olan Şehzade Selim merkezden habersiz harekete geçerek bir kısım İran toprağını ele geçirmiş, ancak II. Bayezid bu toprakları geri iade etmiştir. Fatih’in son zamanlarında bozulmaya başlayan Osmanlı-Memlûk ilişkileri, II. Beyazıt döneminde daha da gerginleşti ve savaşa dönüştü. 6) Karamanoğulları, Cem Sultan’a yardım ettiklerinden bu beylik üzerine sefer düzenlenerek son verildi. Beyazıt, İshak Paşa ve yeniçerilerin yardımıyla padişah oldu.

Akkoyunlu Türk Devleti, 1502′ de yine bir Türk hanedanından olan Şah İsmail Safevî tarafından yıkılmıştır. Şah İsmail, Akkoyunluları başkentleri Tebriz’den kovmuş ve Tebriz başkent olmak üzere İran’da Safevî Devleti’ni kurmuştur. Safevîler Akkoyun-luların mirasını toplayarak İran, Irak, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya’ya hâkim olmuşlardır. Akkoyunlular Oguzlann Bayındır, Osmanlılar ise Kayı boyundandır. Safevî Devleti’ni kuran Şah İsmail Safevî, ana tarafından Akkoyunlu Sultam Uzun Hasanın torunudur. Türk akınları ile Venedik Ovası’nda baskı allına alınan, ticareti büyük ölçüde sekteye uğrayan ve sıkışık durumda kalan Venedik Cuhuriyeti barış istedi. 14 Aralık 1502′ de Osmanlı-Venedik (İstanbul) Antlaşması ile barış yapıldı. Bu antlaşmaya göre, fethedilen yerler (Modon, Koron, İnebahtı, Navarin ve Draç) Türklerde; sadece Kefalonya Venedik’te kalıyordu.

Bu yüzden kendisine“Sofu”“Veli” unvanları verilmiştir. Bilgin ve sanatkârlar için özel bir bütçesi bulunuyordu. Kendisine sunulan bütün eserleri okur, değerli bulduklarını, teşvik ve taltif ederdi. Reklam çerezleri, ziyaretçilere alakalı reklamlar ve pazarlama kampanyaları sağlamak için kullanılır. Bu çerezler, web siteleri genelinde ziyaretçileri izler ve özelleştirilmiş reklamlar sağlamak için bilgi toplar. Analitik çerezler, ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak için kullanılır.

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Ders Notu Konu Özeti | Pdf | 18 Sayfa

Gibi, H.906/M.1500 yılında başlanmış olup H.911/M.1505 yılında tamamlanmıştır. Ca­miin mimarı olarak önceMimar Kemaleddin ve Mimar Hayreddin adları üzerinde durulmuş, daha sonraki yıllarda ise yeni bir kaynağa dayanılarak mimarın adının Yakub Şah b. Bugün için kesin bir belirleme yapılmamakla birlikte, bu üç mimarın Bayezid Külliyesi’nde mimar olarak görev yaptıkları, ancak hangisinin Mimar Başı bulunduğu bilinmemektedir2. Bir tahmi­ne göre, daha önce Bayezid Camii mimarı olduğu sanılan Mimar Hayreddin, burada Su Yolcu olarak çalışmıştır3. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir. Osmanlı ve Memlûk Türk devletlerini Fırat-Toroslar birbirinden ayınyordu. Memlûk nüfuz ve hâkimiyeti Osmanlı Devleti tarafından Fırat ve Toroslar’ın ötesine atılmıştı. Çukurova’daki Ramazanoğulları Memlûk hâkimiyetini tanıyordu. Buna karşılık Memlûkler, Maraş ve çevresindeki Dulkadiroğullan’nın Osmanlı Devleti hâkimiyetinde olduğunu kabul etmiyorlardı.

{

Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yıllık Planları 2022 – 2023

|}

Bayezid ilk olarak kapıkullarına üçer bin akçe cülus bahşişi dağıttı. Yeniçerileri ulufelerini günlük 5 akçeye çıkarttı. Külliye Edirne şehir merkezine 2 km uzaklıkta Tunca Nehri kıyısında yer alır. Geniş bir alanı üzerine inşa edilen külliye; cami, imaret, mutfak, erzak ambarı, medrese, dârüşşifâ, değirmen, köprü ve hamamdan oluşmaktadır. 1653’te Edirne’ye gelen Evliya Çelebi, külliyeyi ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde külliyenin darüşşifası hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Bayezid Külliyesi çeşitli zamanlarda Tunca Nehrinin taşması sonucunda büyük zarar görmüştür.

II. Bayezid’in cenazesi İstanbul’a getirildi ve Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Bayezid Camii’ndeki türbesine defnedildi. İnşaatlar bittikten sonra hükümdarın emri üzerine üç gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı. 45 gün kadar, aralıklarla devam eden bu deprem, İstanbul sakinlerini sürekli bir heyecan içinde yaşattı. Çorum halkının üçte ikisi, şehirlerindeki toprak kaymaları yüzünden hayatını kaybetti. Bu sırada Gelibolu istihkâmları da yıkılırken, Sultan II. Bayezid’in doğduğu şehir Dimetoka bir toprak yığını haline geldi. Ancak bu sıralarda 1479’dan itibaren Osmanlı egemenliğinde olan Kefalonya adasına Venedik asker çıkarıp işgal etmişti. Ardından önceleri kendi hâkimiyetlerinde olan Preveze’de ki Osmanlı tersanelerini basıp, kızaktaki gemileri yakmış fakat geri püskürtülmüşlerdi.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *